Последно посещение: Пон Юли 22, 2024 6:41 pm Дата и час: Пон Юли 22, 2024 6:41 pm
 [ 6 мнения ] 
майчинство и осигуровки 
Автор Съобщение

Регистриран на: Пон Юни 15, 2009 9:04 pm
Мнения: 2
(View: Всички /В темата)

Мнение майчинство и осигуровки
Здравейте,
искам да попитам как мога да накарам работодателят ми да ми плати осигуровките и съществува ли изобщо начин за това. Преди месец родих, но още не е представен в нои дори болничния, който се издава 45 дни преди раждането. Причина за това се оказа неплатените осигуровки не само на мен, а на всички служители. След като разговарях със счетоводството, стана ясно, че пари за осигуровки няма да има скоро, а фирмата функционира за сега. Какво бих могла да направя за да започна да получавам майчинството си? Предварително благодаря!


Пон Юни 15, 2009 9:53 pm Профил
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: Чет Дек 18, 2008 6:21 pm
Мнения: 336
(View: Всички /В темата)

Мнение Re: майчинство и осигуровки
Работодателю, изпълнявай задълженията си към новородените!
От 1 януари 2009 г. срокът на паричното обезщетение при бременност и раждане е удължен от 315 на 410 календарни дни


Здравейте, Чара!
Да ви е живо и здраво бебчето! Ако е момиче - да радва ергените! Ако е момче - да задява момите!
Питането, което отправяте към ФОРУМЪТ е възможност да отговорим по-обстойно на въпросите, свързани с обезщетенията за майчинство.

Етап първи
Четиридесет и пет дни преди определения термин за раждане гинекологът, който следи бременността, издава болничен лист за бременност и раждане. Болничният се съставя след представяне от бременната на амбулаторна книжка. Ако тя няма такава, същата се издава от личния рекар. Болничният лист и декларация за банкова сметка, по която се изплаща сумата за тези 45 дни, се подават при счетоводителя на фирмата/ведомството, където работи бременната. Счетоводителят е длъжен да ги представи в съответното териториално управление "Социално осигуряване" на Националния осигурителен институт /НОИ/.
Етап втори

След раждането на детето болничното заведение, в което то се е появило на белия свят, издава нов болничен лист. Той също се представя на счетоводителя, който трябва да го подаде в НОИ.

Етап трети
След 42 от раждането педиатърът на детето издава отново болничен лист. Този болничен трябва да е придружен с декларация за обстоятелствата за изплащане на паричното обезщетение при бременност и раждане. Двата документа - болничният и декларацията - се предават на счетоводителя и той ги внася в НОИ.
След като изтекат 135 дни болнични майката може да подаде молба до работодателя си за 410 календарни дни отпуск вместо за 315.
Майките (осиновителите), за които срокът на обезщетението до 315 календарни дни не е изтекъл до 1 януари 2009 г., имат право на обезщетение за браманност и раждане за остатъка до 410 календарни дни.
Майките (осиновителите), за които срокът на обезщетението до 315 календарни дни е изтекъл до 1 януари 2009 г., но от започването му не са изтекли 410 календарни дни, иват право на обезщетение за бременност и раждане за остатъка до края на този период. За да получат обезщетение за остатъка от 315 до 410 календарни дни майките (осиновителите) следва да подадат заявление до работодателя си за разрешаване на отпуска.
Тук е необходимо да се подмчертае, че той, работодателят, няма право да откаже тези дни отпуск! Към молбата за отпуск се попълва и молба-декларация за изплащане на обезщетение за бременност и раждане за остатъка от 135 до 410 дни отпуск. Към двата документа е нужно да се прикрепи и копие от акта за раждане на детето. Всички тези документи се представят на счетоводителя, който е длъжен да ги подаде в НОИ.
Етап четвърти
След края на 410-те дни майката има право на отпуск за отглеждане на детето до навършване на 2-годишната му възраст. Документите и за този вид отпуск се подават до счетоводителя. Негово е задължението да ги представи в НОИ.
На майката се полага и еднократна помощ за раждане на дете!

Уважаема, Чара!
Отговорът на вашето питане нормативно е уреден в Наредбата за изчисляване и изплащане на парични обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване. Съгласно чл. 9, ал. 1 от тази наредба осигурените лица, каквото сте и вие, представят документите за бременност и майчинство на осигурителя, т.е. на работодателя, с когото имат сключен трудов договор. Той, работодателят, трябва да заведе тези документи в специален дневник.
За всеки календарен месец, не по-късно от два дни след деня на изплащане на дължимите трудови възнаграждения (заплатата) или на част от тях, а когато възнагражденията са начислени, но не са изплатени - не по-късно след два дни след последния ден на месеца , през който е извършено начисляването на трудовото възнаграждение, работодателят е длъжен да представи документите (болничните и декларациите) за бременност и раждане в съответното териториално управление на НОИ.
Ако работодателят не изпълнява тези свои задължения, осигуреният, т.е. вие, можете да подадете жалба до директора на съответното териториално управление на НОИ. Той назначава ревизия, която проверява действията на работодателя. В случай, че бъдат установени нарушения на раблотодателят се налага парична санкция. Ако сте от столицата, адресирайте жалбата си до Директора на Столичното управление "Социално осигуряване", 1303 София, бул. "Ал. Стамболийски" № 62-64, тел. 926-19-51.Пет Юни 19, 2009 6:01 am Профил Facebook Сенат Гласът на блогъра

Регистриран на: Пон Юни 15, 2009 9:04 pm
Мнения: 2
(View: Всички /В темата)

Мнение Re: майчинство и осигуровки
Хиляди благодарности за подробната информация! Вече имам информация от счетоводителката, че първият болничен - този, за 45 дни преди раждането ще бъде занесен в понеделник. Междувременно пуснах жалба в НАП за неплатените осигуровки. Ще напиша и до НОИ за закъсняващото внасяне на досега представените от мен на работодателя болнични и след това ще Ви пиша какъв е резултатът от всичко за да може и друг с подобен проблем да се ориентира как да действа.
Благодаря още веднъж и до скоро!


Нед Юни 21, 2009 11:00 pm Профил

Регистриран на: Пет Фев 26, 2010 11:56 am
Мнения: 2
(View: Всички /В темата)

Мнение Re: майчинство и осигуровки
Здравейте, искам да попитам нещо във връзка с болничните, свързани с майчинството. Какъв е самият срок в който работодатяля трябва да ги представи в НОИ, защото съм чувала че ако закъснее с представянето на болничния НОИ не изплаща обезщетението :?


Пет Фев 26, 2010 12:00 pm Профил

Регистриран на: Пет Фев 26, 2010 4:24 pm
Мнения: 3
(View: Всички /В темата)

Мнение Re: майчинство и осигуровки
Срокове за представяне на документи за изплащане на обезщетение за бременност и раждане:
Чл. 48б. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 1.01.2010 г.) Документите за изплащане на обезщетение за бременност и раждане се представят в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт в сроковете по чл. 40а.
Чл. 40а. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 1.01.2010 г.) Документите за изплащане на парично обезщетение за временна неработоспособност или трудоустрояване се представят в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт в следните срокове:
1. от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения - за всеки календарен месец не по-късно от два работни дни след деня на изплащане на дължимите възнаграждения или част от тях, а когато възнагражденията са начислени, но не са изплатени или не са начислени - не по-късно от два работни дни след последния ден на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът;
2. от самоосигуряващите се лица - не по-късно от 11 дни след внасянето на дължимите авансово осигурителни вноски за съответния месец.
По отговора на първия Ви въпрос прочетете внимателно подчертаното по-горе, а относно опасенията Ви за не плащане - няма такава вероятност, тъй като осигуреното лице (бременната) ще получава от осигурителния орган съответните обезщетения за раждане и бременност. Колкото до осигурителят (работодателят), който не е декларирал в срок съответното обстоятелство, ще следва да бъде реализирана отговорността му съгласно КСО, а именно:
Чл. 349. (Нов - ДВ, бр. 67 от 2003 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., бр. 105 от 2005 г., изм., бр. 105 от 2006 г., бр. 99 от 2009 г., в сила от 1.01.2010 г.) Който наруши разпоредбите на част първа от този кодекс или на нормативните актове по прилагането им или не изпълни задължително предписание на контролен орган, се наказва с глоба от от 100 до 2000 лв. за всеки отделен случай, ако не подлежи на по-тежко наказание.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г.).

(3) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 1.01.2010 г.) Осигурител, който не представи в срок в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт документи за изплащане на обезщетения за временна неработоспособност, трудоустрояване и майчинство или представи такива документи с невярно попълнени данни, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с имуществена санкция или глоба от 500 до 2000 лв., а виновното длъжностно лице, ако не подлежи на по-тежко наказание - с глоба от 100 до 1000 лв. за всеки отделен случай.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., доп., бр. 105 от 2006 г., предишна ал. 3, бр. 99 от 2009 г., в сила от 1.01.2010 г.) Който състави документ с невярно съдържание или предостави неверни данни по чл. 5, ал. 4 с цел неоснователно получаване на осигурителни плащания, се наказва с глоба от 500 лв. за всеки отделен случай, ако не подлежи на по-тежко наказание.

(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 1.01.2010 г.) При повторно нарушение по ал. 1, 3 и 4 се налага имуществена санкция и/или глоба в двоен размер от първоначално наложената.


Николай Баташки, адвокат


http://www.forumat-bg.com/iuriskonsult/ ... nost-v-noi

Успех ;)


Пет Фев 26, 2010 4:38 pm Профил

Регистриран на: Пет Фев 26, 2010 11:56 am
Мнения: 2
(View: Всички /В темата)

Мнение Re: майчинство и осигуровки
Много Ви благодаря за изчерпателната и полезна информация! :D


Съб Фев 27, 2010 9:52 am Профил
 [ 6 мнения ] 


Кой е на линия

Регистрирани потребители: CommonCrawl [Bot]


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения
Вие не можете да прикачвате файл

Иди на:  
Powered by phpBB , Almsamim WYSIWYG © phpBB Group.
Designed by Vjacheslav Trushkin for Free Forums/DivisionCore.
Превод: Ioan Arnaudov